Brak produktów w koszyku.

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://sklepnurkowy.com.pl/

Właścicielem sklepu internetowego z domeną http://sklepnurkowy.com.pl/  jest Igor Bartoszewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Igor Bartoszewicz z siedzibą ul. Dąbrowszczaków 5/1, 10-538 Olsztyn, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, o numerze NIP: 739-193-36-78 Regon 519629957, tel. 668802939, email: sklep@krokodyle.com.pl zwany dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”.

Miejscem prowadzenia działalności jest ul. Dąbrowszczaków  5/1, 10-538 Olsztyn. 

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.   Kupujący/Użytkownik/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi założenia konta internetowego w sklepie  (Użytkownik).

2.   Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Użytkownik - oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.

4.   Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

5.   Koszyk - oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://sklepnurkowy.com.pl/ służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.

6.   Dane kontaktowe oznaczają:

a)      w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

b)      w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.

7.   Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://sklepnurkowy.com.pl/

8.   Sklep internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklepnurkowy.com.pl/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

9.   Towar - produkty prezentowane w Sklepie.

10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów lub Usług, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

12. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119);

§2 Postanowienia ogólne

1.   Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem http://sklepnurkowy.com.pl/37/regulamin-sklepu

3.   Regulamin określa w szczególności:

a)     zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

b)    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

c)     zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

d)    wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient.

4.   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu, w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklepnurkowy.com.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.   Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej, poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.

6.   Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu : opisem usługi, warunkami, cennikiem a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.   Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

§3 Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

1.   W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:

a)     dostępem do Internetu;

b)    poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;

c)     czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2.   e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.

3.   Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są : do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu, poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.

4.   Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.

5.   W każdej chwili możliwe jest usunięcie umieszczonych plików cookie lub zablokowanie umieszczana plików cookie za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.

§4 Rejestracja w e-Sklepie

1.   Klient może dokonać rejestracji w E-Sklepie, ale nie jest to konieczne do składania Zamówień.

2.   Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

3.   Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

4.   Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

5.   W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny podając: imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ na zasadach wskazanych w RODO. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientów  postanowienia §11  Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7.   Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie dokonania Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

8.   Dokonując rejestracji tworzy się konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.

9.   Użytkownik, który dokonał rejestracji może usunąć Konto Użytkownika samodzielnie lub zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika.

10.   Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§5 Składanie Zamówień

1.   Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.

2.   Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa liczbę sztuk kupowanego towaru.

3.   Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy, gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji. Kupujący poprzez zaznaczenie stosownych oświadczeń powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i celów podatkowych oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.

4.   Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.

5.   Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów, aby dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar albo otworzyć panel płatność i dostawa, gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty. W panelu tym Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy oraz o cenie i jej składnikach.

6.   W trakcie składania Zamówienia  - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7.   Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.

8.   Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu. Ponadto Sprzedawca, w każdym przypadku, potwierdza dostępność zamawianego produktu przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

9.   Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

11. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)     dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

b)    jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

c)     cenę zamówienia tj.  cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);

d)    formę dostawy - w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

e)     sposób płatności;

f)     informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;

g)    informację o prawie do rękojmi;

12. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.

14. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia ze strony Sprzedającego, złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sprzedającego.

15. Sprzedający może odmówić zawarcia umowy sprzedaży na odległość w szczególności, gdy podane przez Kupującego dane kontaktowe są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.

16. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez dodanie ich do  Koszyka 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych  wyłączających  Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów.

17. Kupujący może wybrać dowolną formę dowodu zakupu, w postaci faktury lub paragonu. W przypadku chęci otrzymania faktury Kupujący zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

§6 Ceny i metody płatności

1.   Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.   Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw.

3.   Ceny podane w e-Sklepie mogą ulec zmianie. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień złożonych przez Klienta przed opublikowaną zmianą i będących w trakcie realizacji.

4.   Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.

5.   Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

6.   Cena wysyłki podana przez Sprzedającego obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny wysyłki zamówienia poza granicę RP ustalane są indywidualnie.

7.   Klient ma możliwość wyboru następujących metod płatności:

 1. za pośrednictwem usługi DotPay
  1. osobiście w sklepie stacjonarnym właściciela serwisu;
  2. wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto: 

Konto CREDIT 04 1950 0001 2006 3090 7151 0001

8.   Termin płatności za złożone zamówienie wynosi 7 dni roboczych, po upływie którego zamówienie jest anulowane.

9.   Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (lub za sam Towar w przypadku, gdy opłatę za przesyłkę pokrywa Sprzedawca). 

§7 Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

1.   Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2.   Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) dla zamówień płatnych przy odbiorze – w momencie złożenia zamówienia;

b) dla zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem DotPay,  – w momencie wpłynięcia przelewu za złożone zamówienie na podany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego.

3.   Dokonując zamówienia Kupujący informowany jest o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest podawany
z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

4.   Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

5.   Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

6.   Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

7.   W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym
w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a)  częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony
z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

9. Dostawa zakupionych Towarów odbywa się poprzez wysłanie Towaru na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

10. Klient ma możliwość wyboru sposobu wysyłki Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

11.  Cena przesyłki na terenie kraju jest zryczałtowana i jest uzależniona od wagi i gabarytów urządzenia. Sprzedawca nalicza opłaty zgodnie z cennikiem znajdującym się pod adresem:  http://sklepnurkowy.com.pl/39/wysylka

12. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty   lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.

 13. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

14.    W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

§8 Gwarancje

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2.   W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. Konsument dodatkowo może korzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3.   Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

§9 Reklamacje

1.Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2.W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:

a)   pisemnie na adres: Centrum Niezwykłych Nurkowań Krokodyle, ul.  Dąbrowszczaków 5/1, 10-538 Olsztyn;

b)  pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@krokodyle.com.pl;

c)   telefonicznie pod numerem tel. +48 668 802 939

3. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

5. Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

6. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;

c) przedmiot reklamacji;

d) przyczynę reklamacji;

e) żądanie rozpoznania reklamacji;

f) podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).

9. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.

10. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres email wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.  

11. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.

§10 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej lub w inny  sposób wybrany przez Konsumenta, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

5. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza.pdf

6.  Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy Komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).

7.  Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  

9. Jeżeli zwracany przez Konsumenta towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.

10. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.

11. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  

12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:

a)  rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji  przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§11 Ochrona prywatności (ochrona danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Igor Bartoszewicz z siedzibą ul. Dąbrowszczaków 5/1, 10-538 Olsztyn, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, o numerze NIP: 739-193-36-78 Regon 519629957.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest Umowa sprzedaży, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zamówienia oraz Umowy sprzedaży; lub zgoda Klienta wyrażona na którymkolwiek etapie Rejestracji, składania lub realizacji Zamówienia, korzystania z usług elektronicznych lub zawierania Umowy sprzedaży – w pozostałych przypadkach.
 3. Dane osobowe Klientów podane w trakcie Rejestracji, Zamówienia lub w Zgłoszeniu przetwarzane są przez Sprzedawcę przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz wyłącznie w celu udostępnienia dostępu do funkcjonalności Sklepu internetowego, obsługi Konta klienta, realizacji procesu Zamówienia oraz Dostawy, świadczenia Usług elektronicznych, realizacji procesu reklamacyjnego oraz ochrony praw Klienta związanych z rękojmią lub gwarancją udzieloną na Towary.
 4. Sprzedawca pozostaje uprawniony do przekazywania Danych osobowych Klientów podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji Zamówienia, Dostawy lub realizacji procesu reklamacyjnego. W tym zakresie dane osobowe Klienta mogą będą przekazywane dalej następującym odbiorcom:
  1. przewoźnikowi;
  2. serwisowi – w przypadkach dotyczących sprzętu nurkowego 
  3. podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi: informatyczne; księgowo-rachunkowe;  doradztwa prawnego lub podatkowego – wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca chroni  przekazane mu Dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez jakiekolwiek podmioty nieupoważnione.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach wskazanych w RODO. Klientowi przysługuje w każdym czasie możliwość wglądu w przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe, jak również prawo do ich poprawiania lub usunięcia, na zasadach wskazanych w RODO. Na tej samej podstawie Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, w których zgoda stanowi podstawę przetwarzania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Decyzje w sposób zautomatyzowany podejmowane są w oparciu o dane Klienta posiadane lub zbierane przez Administratora, w tym historię transakcji, historię przeglądania Internetu, historię produktów przeglądanych w Sklepie internetowym bez złożenia zamówienia. Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o analizy statystyczne. Profilowanie wykorzystywane jest w szczególności do doboru reklam wyświetlanych przy korzystaniu z Internetu, doboru oferowanych Klientowi produktów do tego, czego w ocenie Administratora Klient może potrzebować lub oczekiwać.
 9. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych Danych osobowych: w procesie Rejestracji uniemożliwia przeprowadzenie procesu Rejestracji i uruchomienie Konta klienta; w przypadku realizacji Zamówienia bez przeprowadzenia procesu Rejestracji uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia; oraz w przypadku Reklamacji uniemożliwia przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.
 10. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać e-mail na adres: sklep@krokodyle.com.pl lub wiadomość pisemną na adres korespondencyjny Sprzedającego.                                                                                                §12 Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  1. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  2. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  4. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§13 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody
i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

Życzymy udanych zakupów!